WEDF Eleventh Wind Farm (Kholmskaya, Chernoyarskaya and Staritskaya, Astrakhan region)

WEDF Eleventh Wind Farm
Astrakhan region
 
Power capacity, MW 176
Number of wind turbines 42
Power of each wind turbine, MW 4,2
Turbine type VESTAS V-126-4,2 MW
 
UP